Musik:Impuls (musikalische Andacht)

musikalische Andacht zur Ausstellung "Wandlungen"

Pastor Bertram Sauppe (Texte)

Isabelle Grupe, Orgel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Praeludium in C BWV 531Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Schmücke dich, o liebe Seele 
BWV 654James Pethel (*1936)

Now Thank We All Our God

(Nun danket alle Gott)


Bildquelle:

Wann